Danh sách thủ tục
Tổng số: 13
 STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện  
 1 Xét tặng Danh hiệu Gia đình văn hóa UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 2 Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng. UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 3 Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng tại cơ sở tín ngưỡng vào năm sau UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 4 Tiếp nhận thông báo những lễ hội tín ngưỡng không thuộc trường hợp quy định: lễ hội tín ngưỡng được tổ chức lần đầu, lễ hội tín ngưỡng được khôi phục lại sau thời gian gián đoạn, lễ UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 5 Tiếp nhận và giám sát việc thực hiện thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 6 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 7 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 8 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 9 Giải quyết (chấp thuận hoặc không chấp thuận) việc đăng ký sinh hoạt tôn giáo UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 10 Xác nhận sơ yếu lý lịch của người được thuyên chuyển UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 11 Tiếp nhận đăng ký người vào tu của người phụ trách cơ sở tôn giáo UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 12 Tiếp nhận và kiểm tra giám sát nội dung thông báo về cải tạo, sửa chữa công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được cơ quan nhà nư� UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết
 13 Xác nhận sơ yếu lý lịch nơi người vào tu có hộ khẩu thường trú UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết