Danh sách thủ tục
Tổng số: 2
 STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện  
 1 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình hoàn thành thuộc Ngân sách cấp xã UBND phường/xã - Bộ phận 1 cửa  Chi tiết
 2 Thẩm tra quyết toán dự án công trình, hạng mục công trình hoàn thành UBND phường/xã - Bộ phận 1 cửa  Chi tiết