Danh sách thủ tục
Tổng số: 3
 STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện  
 1 Thủ tục 1: Lấy ý kiến UBND cấp xã, phường đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh  Chi tiết
 2 Tham vấn ý kiến cộng đồng trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND phường/xã - Bộ phận 1 cửa  Chi tiết
 3 Tham vấn ý kiến cộng đồng về Đề án bảo vệ môi trường chi tiết UBND phường/xã - Bộ phận một cửa  Chi tiết