Danh sách thủ tục
Tổng số: 5
 STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện  
 1 Thành lập cơ sở giáo dục mầm non tư thục (nhóm trẻ, lớp mẫu giáo) UBND phường/xã - Bộ phận 1 cửa  Chi tiết
 2 Sáp nhập, chia tách cơ sở giáo dục mầm non tư thục (nhóm trẻ, lớp mẫu giáo) UBND phường/xã - Bộ phận 1 cửa  Chi tiết
 3 Giải thể cơ sở giáo dục mầm non tư thục(nhóm trẻ, lớp mẫu giáo) UBND phường/xã - Bộ phận 1 cửa  Chi tiết
 4 Xác nhận đơn xin cấp giấy phép hành nghề dạy học UBND phường/xã - Bộ phận 1 cửa  Chi tiết
 5 Xác nhận đơn xin giấy phép hành nghề ôn luyện thi UBND phường/xã - Bộ phận 1 cửa  Chi tiết