Danh sách thủ tục
Tổng số: 4
 STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện  
 1 Tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo UBND phường - Bộ phận tiếp công dân  Chi tiết
 2 Xử lý đơn UBND phường - Chủ tịch UBND phường  Chi tiết
 3 Giải quyết khiếu nại lần đầu UBND phường/xã - Chủ tịch UBND phường  Chi tiết
 4 Giải quyết tố cáo UBND phường/xã - Chủ tịch UBND phường  Chi tiết