Danh sách thủ tục
Tổng số: 2
 STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện  
 1 Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm  Chi tiết
 2 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm UBND phường/xã - Bộ phận 1 cửa  Chi tiết