Danh sách thủ tục
Tổng số: 7
 STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện  
 1 Thủ tục 01: Công nhận “Gia đình văn hóa” - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã.
 Chi tiết
 2 Thủ tục 03: Công nhận Câu lạc bộ thể thao cơ sở - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã.
 Chi tiết
 3 Thành lập Thư viện cấp xã UBND phường/xã - Bộ phận 1 cửa  Chi tiết
 4 Chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký Thư viện cấp xã UBND phường/xã - Bộ phận 1 cửa  Chi tiết
 5 Đăng ký hoạt động Thư viện cấp xã UBND phường/xã - Bộ phận 1 cửa  Chi tiết
 6 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 cho đến dưới 1.000 bản UBND phường/xã - Bộ phận 1 cửa  Chi tiết
 7 Xác nhận đơn (công văn) đề nghị xếp hạng di tích UBND phường/xã - Bộ phận 1 cửa  Chi tiết