Danh sách thủ tục
Tổng số: 2
 STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện  
 1 Giải quyết chế độ đối với xã viên UBND phường/xã - Bộ phận 1 cửa  Chi tiết
 2 Thành lập/chấm dứt tổ hợp tác UBND phường/xã - Bộ phận 1 cửa  Chi tiết